Dosen

No. Nama Dosen Tetap  

NIDN**

Tgl. Lahir Jabatan Akademik Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Ahmad Munir 2016066802 16/06/1968 Lektor Kepala Dr, M.Ag. S1 Tafsir Hadits IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

S2 Tafsir Hadits IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

S3 Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ilmu Tafsir Hadis

 

 

Tafsir Hadits

 

 

Ilmu Tafsir

2 Anwar Mujahidin 2003107403 03/10/1974 Lektor Kepala Dr, M.Ag. S1 Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Ampel Surabaya

S2 Tafsir Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahasa dan Sastra Arab

 

 

 

 

Tafsir Hadits

 

 

 

Ilmu Tafsir

3 Irma Rumtianing Uswatun H 2017027401 17/02/1974 Lektor S.Ag, M.S.I S1 Mu’amalah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya

S2 Ekonomi Islam UII Yogyakarta

Muamalah Jinayah

 

 

 

 

Ilmu Ulumul Hadits

4 Ahmad Faruk 201417502 14/11/1975 Lektor S.Ag, M.Fil.I S1 Ahwal Syaksiyah STAIN Ponorogo

S2 Pemikiran Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya

Ahwal Syakshiyyah

 

 

Pemikiran Islam

5 Umi Kalsum 2016082060 16/07/1980 Asisten Ahli S.H.I, M.S.I S1 Syariah STAIN Ponorogo

S2 Ilmu Al-Qur’an UNSIQ Wonosobo

Syariah

 

 

Ilmu Al-Qur’an

6 M. Alwy Amru Ghozali 2016082059 21/03/1988 Asisten Ahli S.Th.I, M.S.I S1 Tafsir Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

S2 Ilmu Al-Qur’an UNSIQ Wonosobo

Tafsir Hadits

 

 

 

Ilmu Al-Qur’an